Framtidskontrakt för Lilla Edets Kommun

Vi står inför utmaningar som kräver en framtidsinriktad politik. Vi skriver därför under ett framtidskontrakt som visar hur vi vill ta ansvar för en välfärd vi kan vara stolta över.

Skola

 • År 2025 ska Lilla Edet tillhöra de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige
 • Utöka antalet förskoleplatser med väl anpassade lokaler och utemiljöer
 • Rusta upp befintliga skollokaler och bygga nya skolor där behov finns
 • Satsa på tidiga insatser för barn som är i behov av extra stöd
 • Förebygga psykisk ohälsa bland våra elever genom satsningar på elevhälsan
 • Öka vuxennärvaron för att få trygghet och studiero

 

En bra välfärd

 • Stärka personalen inom vård och omsorg.
 • Vi vill att de äldre oftare möter samma personal i hemtjänsten.
 • Utveckla familjecentralen och satsa på åtgärder kring psykisk ohälsa

 

Det goda livet – Fritid

 • Vi ska anställa kommunala fritidsledare som samordnar arbetet på fritidsgårdarna i kommunen
 • Tillsätta ett forum där ungdomarna kan initiera nya frågor till nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar

 

Boende och samhällsplanering

 • Satsa på byggnation av nya bostäder för alla åldrar
 • Ta fram detaljplaner så att det finns tillgång till industrimark och verksamhetslokaler
 • Påbörja uppdatering av Vatten och avloppsanläggningarna

 

Näringslivet

 • Samverka med näringslivet och utveckla ett gott och attraktivt företagsklimat.

 

 

facebook Twitter Email