Mål- och Resursplan 2021

Uppdrag och Budget 2021 samt flerårsplan för 2022-2023

I ett gemensamt samarbete har partierna S, V, C, M, KD, L, MP antagit Mål- och Resursplanen för 2021, med flerårsplan 2022-2023.

Förutsättningarna för S för att ingå i ett gemensamt samarbete var att vi fick med våra viktiga frågor:

  • Heltidsresan
  • Ett Lilla Edet fritt från våld
  • Servicedeklarationer
  • Höja kompetensen inom äldreomsorgen.

Pdf-Dokumentet Mål- o Resursplan 2021

Mål- och resursplan (budget)
Istället för en budget i traditionell mening använder sig Lilla Edets kommun av en styrmodell kallad Mål- och Resursplan. Planen går ut på att kommunfullmäktige fattar beslut om de mål och det ekonomiska utrymme som varje nämnd får för nästkommande år.

https://www.lillaedet.se/kommunpolitik/kommunfakta/ekonomiochbudget.134.html
facebook Twitter Email