Barnomsorg på obekväm arbetstid

Den 22/8 hade vi utbildningsnämndsmöte. En av de viktigaste frågorna på dagordningen för oss inom S gällde Barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA).  Förvaltningen har gjort ett gediget arbete med att kartlägga behovet genom att skicka ut en enkät till 1314 vårdnadshavare och även genomfört intervjuer med andra kommuner som erbjuder BOA. Det är ingen tvekan om att behovet finns hos flera vårdnadshavare i vår kommun. (För den som vill ha detaljerad information, se följande länk under punkt 9:

https://www.lillaedet.se/download/18.db171016c89537f912c90d/1565859222288/Kallelse%20UN%202019-08-22.pdf)

Socialdemokraterna och vänsterpartiet hade i sin Mål och Resursplan för 2020, avsatt pengar för att kunna starta upp BOA-verksamhet, tyvärr fick inte vår budget gehör. Så vårt förslag till beslut var: 

”Det saknas budgetutrymme inom ram för att starta upp Barnomsorg på obekväm arbetstid 2020. Utbildningsnämnden ska verka för att behovet av BOA ska tas med i kommande budgetförhandlingar. Vid byggnation av ny förskola ska yta för BOA räknas in.” 

Vi gjorde även ett tilläggsyrkande som fick gehör: ”Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda förlängda öppettider på förskola/fritids samt ungefärlig kostnadsberäkning.”

Vår styrande minoritets beslut blev: Utbildningsnämndens intention är att sträva efter att i framtiden erbjuda BOA alternativt förlängda öppettider när ekonomiska förutsättning​ar finns.” 

Vi tycker att detta är en alltför svävande formulering, det är politiken som ska se till att ekonomiska förutsättningar skapas. Intressant att notera är att även Sverigedemokraternas enda ledamot som var på plats, röstade för minoritetens förslag. Detta trots att man säger sig driva frågan hårt… 

Vi kommer fortsätta att driva frågan att BOA ska tas med i kommande budgetförhandlingar men om inte tillräcklig budget anslås, arbeta för att kunna erbjuda förlängda öppettider som ett första steg på vägen. 

En annan viktig fråga som kom upp under mötet var elevernas trygghet på Fuxerna åk 7-9. Enligt senaste enkätundersökningen har den upplevda tryggheten ökat rejält till 91% av eleverna. Det är mycket glädjande att se att vår satsning på ungdomscoacher börjar ge resultat! Fler vuxna i korridorer och uppehållsrum skapar definitivt trygghet.

Med vänlig hälsning, Carin Thorén Hansson, Vice Ordförande Utbildningsnämnden (S)

facebook Twitter Email