Vår politik

VI vill utveckla ett samhälle byggt på värderingar som trygghet, solidaritet och rättvisa och som ger välfärd och möjligheter för alla.

För ett hållbart Lilla Edet – vårt Lilla Edet kan bättre!

Förutsättningar är :

  • Socialdemokratisk regering
  • Egen majoritet i Lilla Edets kommun
  • Ekonomiska förutsättningar

Skola, vi vill fortsätta att utveckla skolan i kommunen. I takt med att Lilla Edet växer vill vi satsa på att bygga och anpassa skolor, fritidshem och förskolor för att garantera alla plats, samt möjliggöra mindre barngrupper och klasstorlekar.

Vårt mål är att det varje år ska antalet elever som går ur grundskolan med betyg för att söka gymnasieutbildning öka.

Förskola, det ska finnas förskolor i alla delar av kommunen. Vi ska erbjuda förskolor där våra barn kan utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö. Vi ska satsa på tidiga insatser för barn som är i behov av extra stöd.

Kultur och fritid, det finns många ideella föreningar som anordnar olika aktiviteter i vår kommun. För oss är det viktigt att kommunen stöttar föreningslivet, så att våra barn, ungdomar och även äldre ska kunna ta del av den fritidsverksamhet som erbjuds.

Det ska finna välutbildade fritidsledare och fältassistenter som stöttar de unga i aktiviteter där ungdomarna stimuleras och inspireras till stort egenansvar och initiativ.

Folkhälsa, vi är friskare och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på Sveriges välstånd, liksom medvetna satsningar på en välfärd för alla. Vi ska utgå från att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd folkhälsa i Lilla Edets kommun. Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.

Omsorg, vi strävar efter det trygga, empatiska och sociala samhället. Vi vill bidra till att minska den isolering som kan uppstå för alla åldersgrupper. Även fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra äldreomsorgen och för de med funktionsnedsättning. I Lilla Edets kommun ska alla medborgare få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Demokrati, mångfald och integration, vi socialdemokrater vill arbeta för att stärka kommuninvånarnas engagemang och skapa intresse för det politiska arbete som styr en kommun, och verka för att våra kommuninvånare kan känna sig delaktiga i de politiska beslut som fattas i kommunen.

Bostad, vi vill att bostaden ska vara en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader, och alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo och leva i. Vi står inför stora investeringar för att klara morgondagens befolkningsutveckling. Målsättningen att invånarantalet ska öka till 16 000 invånare fram till 2030, ska bland annat nås genom ökad bostadsbebyggelse samt utveckling av ny verksamhet och handel. Tillgång till bra bostäder i rätt läge när viktig för kommunen när befolkningen ökar.

Näringsliv, fler jobb är grunden för allt. Näringslivet är en viktig del i samhället och skapar tillväxt i vår kommun. Som kommun vill vi växa och erbjuda bra service och ge goda förutsättningar för utveckling. Målet är att vår kommun ska vara attraktiv; det ska vara enkel att etablera, starta, utveckla och driva företag här.

Klimat och miljö, klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning. Med omställning för ett fossilfritt samhälle möter vi klimathotet, och kan samtidigt pressa tillbaka arbetslösheten genom att skapa nya gröna jobb.

När Lilla Edet växer så växer ekonomin, och vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och skapas genom solidaritet, tillit och samarbete.

Detta kommunala handlingsprogram utgör vårt ideologiska ramverk för kommande mandatperiod, och innehåller konkreta politiska förslag inom respektive politikområde.

facebook Twitter Email